VIZE

COVID-19 – UVJETI ULASKA:

 

Ova web stranica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sadrži informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na privremene zabrane, odnosno ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

 

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave prelaska granice putem aplikacije Enter Croatia:

https://entercroatia.mup.hr/

 

 

VIZE:

VAŽNA OBAVIJEST:

Mjere s ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19):

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

 

Privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

1. članovi obitelji hrvatskih državljana;

2. članovi obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije;

NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:

- bračni drug;

- izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;

- životni ili neformalni životni partner;

- potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;

- posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;

- uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.

- Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

- Sukladno Sporazumu između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije i Sporazumu između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza, članovima obitelji/ bliskim rođacima hrvatskih državljana smatraju se sljedeći državljani Ruske Federacije i Republike Bjelarusa: bračni drugovi, djeca (uključujući usvojenu djecu), roditelji (uključujući skrbnike), djedovi i bake te unuci neovisno o uzrastu te ne moraju biti uzdržavani. Međutim, maloljetne osobe ne mogu biti pozivatelji.

3. osobe kojima je odobren privremeni boravak, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

4. članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (3) smatraju se:

- bračni drugovi,

- osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,

- maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,

- roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

- Sukladno Sporazumu između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije i Sporazumu između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza, članovima obitelji/ bliskim rođacima državljana Ruske Federacije i Republike Bjelarusa, koji zakonito borave na području Republike Hrvatske smatraju se sljedeći državljani Ruske Federacije i Republike Bjelarusa: bračni drugovi, djeca (uključujući usvojenu djecu), roditelji (uključujući skrbnike), djedovi i bake te unuci neovisno o uzrastu te ne moraju biti uzdržavani. Međutim, maloljetne osobe ne mogu biti pozivatelji.

5. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

6. osoblje u prometnom sektoru;

7. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

8. putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

9. pomorci;

10. osobe koje putuju zbog školovanja;

11. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:

- posjet članova šire obitelji (roditelji i djeca, neovisno o dobi, uključujući i roditelje i djecu supružnika; braća i sestre, uključujući i njihovu djecu),

- sklapanje braka, pod uvjetom da je priložena odgovarajuća dokumentacija i utvrđen datum vjenčanja u Hrvatskoj (ili su priložene ovjerene izjave budućih supružnika o namjeri sklapanja braka),

- smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,

- ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove

- vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,

- vlasništvo ili leasing plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

 

Zahtjev za izdavanje viza također mogu podnijeti i uži članovi obitelji/bliski rođaci vlasnika nekretnina ili plovila na vezu u hrvatskoj luci, koji putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga: bračni drugovi, djeca, roditelji, djedovi i bake, unuci neovisno o uzrastu te ne moraju biti uzdržavani. Međutim, maloljetne osobe ne mogu biti pozivatelji.

 

12. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;

13. osobe koje putuju zbog poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

 

Iznimno, i u skladu s odredbom točke V. stavka 4. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN br. 84/21, 85/21, 90/21, 95/21 i 100/21), osobe koje dolaze iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912ulaze u Hrvatsku bez ograničenja u pogledu svrhe putovanja.

Stoga se obustava zaprimanja zahtjeva za vizu ne odnosi ni na sljedeće kategorije osoba:

14. državljane Jordana, Katara, Kuvajta, Ruande i Saudijske Arabije koji borave u zemlji svojega državljanstva i putuju u Hrvatsku izravno iz Jordana, Katara, Kuvajta ili Saudijske Arabije;

15. državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza) koji imaju odobren boravak u Australiji, Čileu, Jordanu, Kanadi, Kataru, Republici Koreji, Kuvajtu, Novom Zelandu, Ruandi, Saudijskoj Arabiji, Singapuru, Ukrajini i Urugvaju.

 

NAPOMENA: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:

 • članova obitelji hrvatskih državljana;
 • članova obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije.

 

Do daljnjega je dostava i pohrana jamstvenih pisama u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske moguća isključivo poštom (adresa: Služba za vize, Petretićev trg 2 10000 Zagreb).

 

VIZE

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Moskvi konzularno je nadležno za područje Ruske Federacije, i Republike Bjelarusa.

Stranac je dužan pribaviti vizu prije putovanja u Hrvatsku u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.

Obavijesti o postupku izdavanja viza i hrvatskom viznom sustavu dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske na poveznici:

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

 

VAŽNA OBAVIJEST:

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU (link http://www.mvep.hr/files/file/2014/140724-5652014eu-hr.pdf ). Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;

 

 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;

 

 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,

 

 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU

 

 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU

 

 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU

 

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

 

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Olakšani ulazak stranaca na snazi je do datuma potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 

 

ŠTO JE VIZA?

Viza je odobrenje za tranzit preko područja Hrvatske, ili za ulazak i boravak do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.

Izdana viza nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca u Hrvatsku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2600.html

 

Na osnovi vize stranac ne može raditi u Hrvatskoj.

 

KADA JE ZAHTJEV ZA VIZU DOPUŠTEN?

Zahtjev za vizu dopušten je ako:

1.  je podnesen manje od 6 mjeseca prije datuma namjeravanog putovanja,

2. je priložen obrazac zahtjev za vizu  ispunjava se latiničnim pismom, velikim tiskanim slovima, mora biti potpuno ispunjen i vlastoručno potpisan (VAŽNO: zahtjev mora biti potpisan na dva mjesta). Obrazac zahtjeva može se ispuniti i online na poveznici https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=ru Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti te zatim uz isti priložiti svu potrebnu propisanu dokumentaciju.

 

3. je priložena valjana putna isprava:

 • rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize
 • mora biti izdana u posljednjih 10 godina
 • mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize

4. je priložena jedna fotografija u boji veličine 35x45 mm:

 • Osobu mora prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.
 • Iznimno, slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu biti fotografirane s tamnim naočalama.
 • Na fotografiji osobe koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.
 • Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.
 • Na fotografiji, glava osobe (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 36 mm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).
 • Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

5. je uplaćena propisana vizna pristojba

 

Ako gore navedeni uvjeti nisu ispunjeni, zahtjev za vizu je nedopušten i Veleposlanstvo ga neće prihvatiti.