Privremeni boravak

 

Privremeni boravak za državljane trećih država može se odobriti u svrhu: spajanja obitelji, rada, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga, rada raspoređenog radnika i u druge svrhe.  

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka (Obrazac 1anadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske podnosi stranac osobno.

Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca ili mjestu rada stranca. 

Iznimno, stranci kojima za ulazak u Republiku Hrvatsku treba viza, zahtjev za privremeni boravak mogu podnijeti i u policijskoj upravi/postaji ako: 

 • dolaze radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini
 • se radi o znanstvenom istraživaču koji dolazi temeljem ugovora o gostovanju
 • se radi o strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama/znanstvenim istraživačima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama/profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika te strancima koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima te članovima njihove uže obitelji.  

Stranac koji je zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnio u Republici Hrvatskoj (ukoliko ne treba vizu za ulazak, odnosno radi se o studentu ili navedenoj kategoriji stranaca) prije isteka kratkotrajnog boravka, može ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.  

Strancu će se odobriti privremeni boravak ako: dokaže svrhu privremenog boravka, ima valjanu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, te nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. 

Dokazivanje svrhe privremenog boravka 

Dokumentacija kojom se dokazuje svrha privremenog boravka propisana je odredbama članka 7.-17. i 21 do 29. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN  52/12, 81/13 i 38/15).

Uz ispunjeni zahtjev za izdavanje privremenog boravka stranac je dužan priložiti:

 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku važeće putne isprave
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje (u visini koja je kao minimum utvrđena Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u Republici Hrvatskoj NN 51/12)
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka
 • konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 78c. Zakona o upravnim pristojbama, ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji / konzularnom uredu Republike Hrvatske ili
 • 20 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj.

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima. Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci. Ako Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 52/12, 81/13 i 38/15) nije drugačije propisano. 

Način utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka propisan je Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Ako je zahtjev pozitivno riješen, strancu se izdaje odobrenje privremenog boravka u obliku biometrijske dozvole boravka.

Odobrenje za privremeni boravak izdaje se s rokom važenja do jedne godine.

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka na koji se izdaje odobrenje za privremeni boravak.

Privremeni boravak u druge svrhe može se odobriti najduže do godine dana, a novi zahtjev za reguliranje boravka u druge svrhe stranac može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci od isteka važenja privremenog boravka koji je bio odobren u druge svrhe. 

Ako je zahtjev podnesen u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu - stranac će biti obaviješten da je zahtjev riješen te da dođe u nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju radi davanja biometrijskih podataka za izdavanje dozvole boravka.

Nadležnoj policijskoj upravi / postaji stranac je obvezan prijaviti boravište u roku od tri dana od ulaska u Republiku Hrvatsku.

Odobrenje za privremeni boravak, odnosno produženje privremenog boravka izdaje se s rokom važenja do jedne godine.

Zahtjev za produženje privremenog boravka podnosi se policijskoj upravi/policijskoj postaji najkasnije 60 dana prije isteka roka važećeg privremenog boravka. Ako stranac u propisanom roku ne podnese zahtjev za produženje privremenog boravka, kaznit će se novčanom kaznom. 

Upravna pristojba: Ako je zahtjev podnesen u policijskoj upravi /postaji, stranac je obvezan platiti iznos od 500 kuna za odobrenje privremenog boravka i iznos od 240 kuna za izradu biometrijske dozvole boravka. Oba iznosa se naplaćuju putem opće uplatnice (svaki za sebe), na IBAN državnog proračuna, koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji. 

Reguliranje statusa malodobne djece - stranih državljana u Republici Hrvatskoj   

Sukladno odredbama Zakona o strancima malodobnoj djeci - stranim državljanima se može odobriti privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, uz ispunjenje uvjeta propisanih Zakona o strancima i podzakonskim propisima, u slijedeće svrhe: 

 • spajanja obitelji (primjerice malodobnoj djeci čiji roditelji ili posvojitelji imaju odobren privremeni/stalni boravak ili su stranci kojima je odobrena zaštita sukladno Zakonu o azilu ili su hrvatski državljani). Sukladno odredbi članka 51. Zakona o strancima, dužnost je roditelja ili skrbnika djeteta rođenog na teritoriju Republike Hrvatske podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravaka do navršenih tri mjeseca života djeteta
 • srednjoškolskog obrazovanja (može se odobriti maloljetniku koji dolazi temeljem priznatog programa razmjene učenika kojeg je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti)
 • humanitarnog razloga (može se odobriti maloljetniku - žrtvi trgovanja ljudima ili maloljetniku - stranom državljaninu koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbi ili bez pratnje). Napomena: zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak navedene kategorije maloljetnika podnosi skrbnik u prisutnosti maloljetnika (članak 13. stavak 1. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj)
 • u druge svrhe (primjerice u svrhu liječenja ili ostalo - dokazuje se dokumentacijom propisanom člankom 17. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj). 

Sukladno članku 19. stavku 1. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj za izdavanje odobrenja za privremeni boravak za malodobno dijete potrebna je suglasnost drugog roditelja, koja se daje vlastoručnim potpisom zahtjeva, uz zabilješku službene osobe o utvrđenom identitetu roditelja. Ukoliko je jedan od roditelja odsutan, suglasnost se može dati pisanom izjavom kod javnog bilježnika, a suglasnost nije potrebna ako je dijete dano na skrb jednom roditelju. 

Za malodobnu djecu koja se u Republici Hrvatskoj nalaze bez zakonskog zastupnika - roditelja ili skrbnika, a nisu kategorija stranaca koja status regulira u svrhu srednjoškolskog obrazovanja sukladno odredbama navedenog Zakona, potrebno se u svrhu zaštite prava i interesa djeteta prije podnošenja zahtjeva radi reguliranja statusa stranca temeljem odredbi Zakona o strancima, obratiti nadležnim centrima za socijalnu skrb radi određivanja skrbnika/posebnog skrbnika sukladno odredbama Obiteljskog zakona, za vrijeme boravka malodobne djece u Republici Hrvatskoj.   

 

Dozvola za boravak i rad

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. 

Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'. 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9ana temelju godišnje kvote  stranac je dužan priložiti:

 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku važeće putne isprave
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj (izvatci iz odgovarajućeg registra ne smiju biti stariji od šest mjeseci) te
 • konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 78.c Zakona o upravnim pristojbama, ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske ili
 • 20 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj.